Warunki korzystania

Materiały zamieszczone w tym Serwisie Internetowym („Strona”) udostępniane są przez firmę Impulse Dynamics Limited lub jej oddziały („ID”) i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Przed wejściem na Stronę, aby zapewnić prawidłowe jej wykorzystanie, proszę zapoznać się z niniejszymi Warunkami Korzystania. Pobierając jakiekolwiek materiały zamieszczone w którejkolwiek części Strony, użytkownik zgadza się z poniższymi postanowieniami. W razie braku zgody nie należy korzystać ze Strony lub nie pobierać z niej materiałów.

Korzystanie z materiałów

Niniejsza strona jest własnością oraz jest prowadzona przez ID, a wszystkie prawa autorskie dotyczące tekstu, obrazów, elementów graficznych i inne treści są własnością ID, o ile nie zaznaczono inaczej. Wszelkie prawa, które nie zostały niniejszym wyraźnie udzielone, są zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie części lub całości treści w jakiejkolwiek postaci bez wcześniejszej pisemnej zgody ID jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych warunkach. ID wyraża zgodę na przeglądanie Strony przez użytkownika, za pomocą jego komputera oraz na drukowanie kopii wyjątków ze stron na użytek osobisty, bez prawa do rozpowszechniania komercyjnego, o ile nie uzyska on stosownej zgody ID na piśmie. Poszczególne dokumenty zawarte na naszej Stronie mogą podlegać dodatkowym warunkom, określonym w tych dokumentach. Korzystanie ze Strony i jej treści jest niniejszym dozwolone na użytek prywatny i niekomercyjny, z zastrzeżeniem przestrzegania wszystkich postanowień dotyczących praw autorskich i pokrewnych. Korzystanie z informacji prasowych i innych dokumentów określonych jako publiczne jest dozwolone w komunikacji publicznej pod warunkiem poddania źródła tych informacji.

Niniejsza Strona i jej treść udostępniane są dla wygody użytkownika. Treść i materiały dostępne na stronie udostępniane są w takiej formie, w jakiej zostały udostępnione.

Odnośniki do stron innych podmiotów

Dla zapewnienia łatwego dostępu do wiadomości ID może zamieszczać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością i są prowadzone przez inne firmy lub organizacje. Korzystając z odnośników do takich stron należących do osób trzecich użytkownik zgadza się co do tego, że ID nie ma wpływu na zawartość tych stron i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z korzystania materiałów utworzonych lub publikowanych na takich stronach zewnętrznych. Ponadto zamieszczenie odnośnika do strony zewnętrznej nie oznacza, że ID aprobuje korzystanie z tej strony lub przedstawionych na niej produktów lub usług. Odnośniki podano jako materiały odniesienia dla użytkowników niniejszego Serwisu Internetowego.

Zastrzeżenie braku porad medycznych

Niniejsza Strona zawiera informacje dotyczące ID i nie ma na celu przekazywać jakichkolwiek porad medycznych dotyczących leczenia lub diagnostyki w zakresie przewlekłej niewydolności serca lub jakichkolwiek innych schorzeń. ID przykłada najwyższą wagę do zdrowia swoich klientów, dlatego też zalecamy, aby wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia kierować do swojego lekarza lub innych specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialność użytkownika

Przesyłając materiały na którykolwiek z naszych serwerów, np. pocztą elektroniczną lub poprzez naszą Stronę, użytkownik zgadza się, że:
(a) materiały te nie będą zawierać żadnych treści zabronionych, lub nienadających się do publikacji z innych przyczyn,
(b) przed przesłaniem jakiegokolwiek materiału użytkownik podejmie wszystkie racjonalnie uzasadnione działania, aby usunąć z niego wszelkie wirusy lub inne szkodliwe elementy,
(c) jest właścicielem lub posiada nieograniczone prawo do przekazania materiału, a ID może nieodpłatnie opublikować ten materiał i/lub włączyć go, lub jakiekolwiek koncepcje w nim zawarte do swoich produktów i zastosowań bez żadnej odpowiedzialności,
(d) nie będzie podejmować żadnych działań przeciwko ID w stosunku do przesłanych materiałów i zgadza się zrekompensować ID wszelkie straty w razie podjęcia przez jakiekolwiek osoby trzecie działań przeciwko ID, w związku z przesłanym przez użytkownika materiałem.